Follow

Dies vinents de :
Dj 6f, 18:00 Taller d´autogestió de la llar . CSACanVies
Dv 7f, 19:30 Llibre Negre v3 @lleialtat
Ds 8f, 19:00 Jornades per l'okupació . CSACanVies
Dg 9f, 19:00 Cerca de tu casa . CSACanVies

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!