Follow

Dies vinents de a @SomCanVies
Dj 13f, 19:00 Taller d´instal·lacions elèctriques
Dv 14f, 19:00 HackLab : Navegació anònima
Ds 15f, 12:00 Ruta inclusiva pel de la Revolució Social del 1936 i la Guerra
Ds 15f, 16:00 El gobierno del miedo + debat
Dg 16f, 19:00 ¿Qué hacer en caso de incendio?

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!