Follow

Navegació web lliure i segura
———————————————
🕖 Avui divendres 14, de 19h a 21:30
🏚 CSA Can Vies. openstreetmap.org/node/3471091…
🍙 Berenar-sopar vegà
———————————————
* Autodefensa contra la publicitat i el seguiment a internet
* Navegació anònima i publicació senses rastres
* Part teòrica i part pràctica
———————————————

    

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!