Follow

Recordem els actes d'aquesta setmana del a @SomCanVies@twitter.com :

🧢 AVUI DIJOUS: Taller de passa-muntanyes a les 19:30
🗣️ DEMÀ DIVEDRES: Seminari sobre "Escriptura preOkupada" amb Cristina Morales
💥 DISSABTE: Jornada anticarcelària amb @ColectiuFuig@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!