@icaria36 m'ha agradat la Silvia Tomàs amb les seves cançons reivindicatives. La veu i les lletres. Ha resolt bé compaginar el català i el castellà. #AlcemlaVeu @funkwhale

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!