Follow

Han assassinat la cantant turca Helin Bölek per la vaga de fam contra la repressió d’Erdogan
Després de 288 dies i amb un membre de la seva banda fent-ne també
El govern turc va prohibir els concerts de la banda que encapçalava, Grup Yorum, atès el missatge socialista de les cançons. Un altre integrant, Ibrahim Gorcek, és també en vaga de fam.Tots dos demanaven, a més de l’aturada de la persecució, que Erdogan alliberés els presos polítics i que cessés els controls...
vilaweb.cat/noticies/sha-mort-

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!