Follow

@EvitaObdu Demolidor... Per això em sembla tant interessant el projecte i estic molt orgullosa que les meves veïnes "Motivades pel Plàstic" estiguin construint les maquinetes :)

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!