Follow

¡Qué ilu! Al final voy a las :)

@titi Sigh, pero qué envidia me sigues dando... (¡de la sana!)

@xaloc Doncs a mi se me n'ha anat l'olla: ni t'explico el calvari per trobar hostal... I m'acabo d'adonar que no he menjar res en tot el dia...

Però he portat llibrets i adhesius, i em fa molta ilu saludar la tribu de GNU social :) Els abraço de part teva!

@titi així és com passen les millors coses en un atac de bogeria i sense pensar massa. Que vagi molt bé!!
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!