...i van voler prendre el control sobre quelcom incontrolable...

Show thread

Resulta que van venir uns "mandaos" amb molta parafernàlia i poques dots comunicatives...

Show thread

La fa 10 anys :)

I ho celebrem aquest diumenge 28 d'abril a les 12h a unilliure.cat/

Totes convidades!

Quina monada de catxarret! :)

La primera versió anava amb Arduino i Snap4Arduino; la segona, amb placa pròpia de l'Edutec (ED1) i MicroBlocks microblocks.fun/

Visca el maquinari i programari lliures! (sobretot al món educatiu)

Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!