a web do meu concello ten o mesmiño aspecto (e usabilidade, e aplicacións) que a primeira web fixen eu en terra.es (did you know geocities? yes, like that).

#backto1999

Follow

@xosem
😂 sei do ke falas... Tudo bem kompa? 🙂

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!