Follow

RT @ProfesoradoP
Coñecedes casos de baixas de profesorado que non estean sendo cubertas pola Consellería con substitucións?

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!