Follow

RT @Ensino_SenRisco
Garantamos os dereitos das nenas e nenos, sen excepción, nin intereses economicistas ou partidistas.
A vida debe estar por enriba de todo.
A @Xunta regatea dereitos e arrisca a vida de nen@s e familias.
ou é outra data para facer unha publicación bonita?

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!