Follow

RT @ANPASGALEGAS
Dende o inicio do curso recibimos queixas sobre a xestión dos casos confirmados de Covid-19, sospeitosos e casos compatibles e por iso esiximos a Consellería de Educación que se cordine coa Consellería de Sanidade para evitar estas situacións.

federanpasdecangas.blogspot.co

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!