Follow

RT @ANPASGALEGAS
Aquí deixamos a carta que lle enviamos o Conselleiro coas dúbidas sobre o ensino non presencial 👇👇

anpasgalegas.gal/2020/11/prese

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!