Follow

50 anos do acordo de París: promesas incumpridas.

O 12 de Decembro de 2015, asinouse o Acordo de Paris, compromiso para enfrentar a emerxencia climática, limitar o aumento da temperatutra en menos de 2ºC, e acadar a neutralidade en emisións de carbono en 2050...

Post de VerdegaiaGz verdegaia.org/wp/5-anos-do-aco

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!