Follow

"La millor eina per al control del foc és la gestió del territori, la recuperació d’un mosaic agrícola-forestal divers, d’una vida digna per la pagesia, revaloritzant el seu treball"
Per aquests i altres motius, el és vital per @coop_57
directa.cat/australia-els-focs …pic.twitter.com/RMVSEWUTqw twitter.com/Coop57Catalunya/st

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!