Follow

Des de Donestech amb Antigona estem portant a terme una investigació per conèixer com s'estan produint les violències de gènere digitals. Tan sols queden 4 dies per tancar el qüestionari. Col·labora aportant dades i fent difusió
donestech.net/formulari/cuesti

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!