Nous tallers i xerrades públics a la tardor de donestech

A banda dels tallers no oberts (sense accés públic), estem ultimant dos tallers on podeu apuntar-vos:

A Barcelona el 19/11 dintre del cicle “El futur ja és aquí: ètica, tecnologia i drets humans”

A Rivas Vaciamadrid el 20/11 dintre de la Jornada "Ciberviolencias machistas. Análisis y propuestas de acción" el 26 de novembre i 7 a 21h Taller de autodefensa digital feminista

donestech.net/noticia/nous-tal

@donestech l'enllaç no funciona, aupa el ciberfeminisme!

Follow

@zink quin enllaç no funcione? Gràcies per reportar

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!