Follow

A la d'enguany participa : compres col·lectives amb blockchain / smart contracts d'Ethereum... Aviam... glocalshare.org/
M'agrada que s'especifiqui que "tota la producció tecnològica i de coneixement es farà sota llicencies lliures." però em fallen el TW, el FB, el YT i el Gmaps...

· · Web · 1 · 1 · 1

⬆️ @kim@mastodont.cat ja has vist això que comenta @titi ?

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!